ODGOVORI/REŠENJA IZ MONETARNE EKONOMIJE I BANKARSTVA

ODGOVORI/REŠENJA IZ MONETARNE EKONOMIJE I BANKARSTVAText Box: POČETAK

8. Kreditni potencijal poslovnih banaka

Finansijski potencijal poslovne banke predstavlja skup svih pozicija u pasivi bilansa nanke  jednak je zbiru svih izvora sredstava u toj pasivi. U aktivi bilansa banke nalaze se svi kreditni plasmani i rezerve. Poslovna banka je u ravnoteži  ukoliko se svi kreditni plasmani i rezerve na strani aktive bilansa kvantitativno podudaraju sa svim izvorima bankarskih sredstava u pasivi bilansa banke.

Kreditini potencijal je uži pojam od finansijskog potencijala. Dobija se oduzimanjem programiranih rezervi  od finansijskog potencijala. Koristi se za kreditne plasmane, odnosno za plasiranje bankarskih sredstava u vidu kredita. Ukoliko je kreditini potencijal jednak kreditnim plasmanima, poslovna banka je u ravnoteži. Ako je pak veći i obrnuto, poslovna banka je u neravnoteži. Faktori koji utiču na formiranje kreditnog potencijala su:

1.krediti centralne banke

2. stopa obavezne rezerve

3. prelivanje između depozita i gotovg novca

4. prelivanje sredstava između poslovnih banaka i NBS

5. prelivanje depozita po osnovu deviznih transakcija  s inostranstvom

Povećanjem kredita centralne banke poslovnim bankama povećava se njihov kreditni potencijal, a kreditiranjem države povećavaju se depoziti privrede kod poslovnih banaka, a time i kreditni potencijal.

Stopa obavezne rezerve, koju propisuje NBS, svojim povećanjem utiče na smanjenje kreditnog potencijala poslovnih banaka i obrunuto.

Kreditni potencijal poslovnh banaka povećava se ili smanjuje prelivanjem depozita kod poslovnh banaka i gotovog novca u opticaju.

 

9. Kreditna multiplikacija

Kreditna multiplikacija je lančani proces

kreiranja depozita i kredita od strane poslovnih

banaka

 Oblici: Kreditna multiplikacija se javlja na dva nivoa:

1. Na nivou poslovne banke (mikrokreditna multiplikacija)

2. Na nivou sistema poslovnih banaka (makrokreditna multiplikacija)

 Ravnotežna pozicija poslovne banke – kreditni plasmani u visini

kreditnog potencijala

Inicijalni impuls izbacije banku iz stanja ravnoteže

Inicijalni impuls može biti:

1. Pozitivni (priliv novčanih sredstava u sistem banke)

2. Negativni (odliv novčanih sredstava iz sistema banke)

Faktori koji utiču na proces

mikrokreditne multiplikacije su:

1. Koeficijent vraćanja sredstava u depozitni sistem

(h)

2. Stopa rezervi (r)

 Dakle, multiplikacioni proces na bazi inicijalnog

impulsa zavisi od dva ograničavajuća faktora –

koeficijenta vraćanja sredstava u depozitni

sistem (h) i komplementarne vrijednosti

koeficijenta rezervi  (1-r)

Koeficijent rekreiranja kreditnog potencijala (z) se

izračunava na sledeći način:

       z = (1-r)h

       z = (1-0,2) x 0,8 = 0,32

Tumačenje: Na svaki euro kreditnog potencijala u svakom 

multiplikacionom ciklusu, dolazi 0,32 eura kreditnog

potencijala u sledećem multiplikacionom ciklusu, dok

preostali deo ispada

 Vrednost koeficijenta z se kreće u rasponu od 0 do 1

 z = 0 ako je r=1 ili h=0

 z = 1 ako je r=0 i h=1

 1-z – koeficijent ispadanja sredstava iz depozitnog

sistema poslovne banke.

 Maksimalni kreditni multiplikator:

Kmax = 1 / 1-z

(pokazuje snagu kreditne multiplikacije na bazi

inicijalnog impulsa od jedne novčane jedinice)

Kmax = 1 / 1-0,32 = 1,47059

Text Box: SLEDEĆA
Text Box: PRETHODNA