Cilj projekta:

Znanje i stalna primena znanja o pravima osoba sa posebnim potrebama u njihovom svakodnevnom životu i radu kao ravnopravnih gradjana Niša.

 

Ciljne grupe projekta:

Po redosledu izgradnje svesti o značaju promocije prava i zaštite prava osoba sa posebnim potrebama:

1. nastavnici iz predmeta humanih nauka u niškim osnovnim i srednjim školama

2. nastavnici iz ostalih predmeta

3. učenici iz većinske populacije dece koja nisu ometena u razvoju

4. njihovi drugovi - deca sa posebnim potrebama

5. gradjani Niša, posebno:

           - roditelji učenika dece koja nisu ometena u razvoju

           - njihove komšije - roditelji dece sa posebnim potrebama

6. donosioci odluka u lokalnoj vlasti u Nišu po pitanjima ostvarivanja i zaštite prava osoba sa posebnim potrebama, posebno dece, odnosno učenika

 

Polazne osnove projekta

Osnovna ideja ovog projekta je da pokuša da poveže postojeće stručno znanje nastavnika koje oni prenose učenicima sa humanitarnim aspektom primene tih znanja kod rešavanja problema osoba sa posebnim potrebama. Poseban aspekt te veze bi se odnosio na zaštitu prava učenika sa posebnim potrebama.

Činjenica je da većina nastavnika ima samo opšte poznavanje o zaštiti prava osoba sa posebnim potrebama. Zato se ustručavaju da u svojim stručnim lekcijama i predavanjima ubace i humanitarni aspekt primene novih znanja koja će proizvesti bolje i humanije društvo. Ustručavaju se da objasne pozitivne primere primene novih znanja koje predaju učenicima kod rešavanja brojnih humanitarnih problema u društvu, njihovoj porodici i lokalnoj zajednici.

Nastavnici su po prirodi radoznali. Treba ih ohrabriti da steknu detaljnija saznanja o pravima osoba sa posebnim potrebama, kao i o konvencijama o zabrani naoružanja koje ima razarajući humanitarni efekat na lokalnu zajednicu, kao što je na primer kasetna municija.

 

Text Box: KOORDINATOR
Text Box: O PROJEKTU
Text Box: AKTIVNOSTI
Text Box: PODRŠKA
Text Box: ZADACI

"ZNANJEM DO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE"